Sel-Social Emotional Learning

מוח ולמידה.jpg
לצייר את הלמידה.jpg

פיתוח תחושת חוסן על פי 5 הממדים של הSEL. התנסות בבניית פעילויות המעודדות מעורבות רגשית חברתית כמענה לבידוד חברתי, מצבי דכאון וחרדה. סימולציה והתנסות.

הבנת תהליכי הויסות במוח כבסיס לשילוב מוח/רגש בעבודת המורה: בהוראה אישית מותאמת, בניית קשר מורה/תלמיד, מתן מענה לתלמידים עם הפרעת קשב סביבתית והפרעת קשב מולדת

השפעת המסכים על מאפייני למידה

שימוש ויישום משמעותי בהיצגים חזותיים משמעותיים (סרט, כרזה, תמונה) כחלק מהעברת המידע.

SEL.jpg