Mind the Gap

פדגוגיה מתחשבת.jpg
פדגוגיה מותאמת.jpg
מורה גמיש.jpg
תיירות חינוכית.jpg

תפיסת ההוראה/למידה בעידן הפוסט קורונה השתנתה, המענים הנדרשים לתלמידים מתבססים על למידה עצמית וסגירת פערים – באמצעות דיפרנציאליות (זמן מורה/תלמיד) הזדמנויות למידה מגוונות ומפעילות.  בניית מארג חברתי קבוצתי לשיתופי פעולה בכיתה. 

ללמד איך ללמוד, מיקוד ההוראה למידה באסטרטגיות ומיומנויות הנלמדות בהוראה גלויה ומפורשת, כלים לבניית תהליכי למידה בתיווך נכון ומותאם ובהנחיה מגייסת ללמידה.

מתודות להוראה דיפרנציאלית מותאמת לתלמידים מתקשים ותלמידים מאתגרים לסגירת פערים וקידום הלומדים ביחס לעצמם.

במודולה זו נתוודע אל עבודתו המופלאה של מיטרה סומטרה חוקר הודי מפורסם ונלמד וננתח מודלים ללמידה מגוונים מרחבי העולם ונפתח יחידות לימוד מאתגרות ומסקרנות ברמות חשיבה שונות